Prijs €

Infiltratie

Afkoppeling hemelwater.

De groei van onze steden dwingt de netbeheerders meer aandacht te besteden aan de afvoer van water, afvalwater en hemelwater. De afgelopen jaren zijn de regenbuien intensiever geworden, er valt niet meer regen, maar dezelfde regen hoeveelheid valt in een kortere periode.

De bestaande rioleringen (gemengd rioolstelsel) van steden zijn niet berekend op deze hoeveelheid regenval welke in een korte periode valt, wat tot gevolg heeft dat rioleringen, straten, kolken, rioolputten zullen overstromen en kelders, woonhuizen, bedrijfspanden, garages, etc. onder water zullen lopen. Met als uiteindelijk gevolg dat het oppervlaktewater vervuild kan raken.

Om dit probleem op te kunnen lossen wordt er gebruik gemaakt van een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater (droogweerafvoer, DWA) en het regenwater (regenwaterafvoer, RWA of HWA (hemelwaterafvoer) worden door twee aparte rioolstelsels afgevoerd. De droogweerafvoer wordt geleid naar de afvalwaterzuivering (RWZI), de regenwaterafvoer wordt geleid, eventueel via een lokale zuiveringsinstallatie (lamellenafscheider of coalescentieafscheider) naar het oppervlakte water.

Dit (verbeterd) gescheiden rioolstelsel kent als nadeel dat het regenwater te snel afgevoerd kan worden naar het oppervlakte water, met tot gevolg dat het waterpeil in het oppervlakte water kan gaan stijgen, met kans op de nodige overlast. Ook daalt de gemiddelde grondwaterstand, waardoor erin droge periodes onvoldoende water beschikbaar is voor planten, bomen en gewassen, maar ook kunnen er scheuren ontstaan in de constructies van fundamenten van panden.

Om al deze problemen het hoofd te bieden kan het regenwater terug gebracht worden naar het grondwater.
Hierdoor kan de grondwaterstand weer op peil gebracht worden en worden meren, sloten en rivieren ontlast.

Het regenwater dient te worden geïnfiltreerd in de bodem, infiltratie van regenwater. Om een drassige grond te voorkomen dient dit regenwater geleidelijk terug gebracht te worden in de bodem. De oplossing is een infiltratiesysteem, de inhoud en de grote van het systeem is afhankelijk van een aantal factoren:

• Wat is de grondwaterstand terplaatse?
• Wat is de waterdoorlatendheid van de bodem (K-waarde)?
• Komt er verkeersbelasting over het systeem heen?
• Wat is de bergingseis van de gemeente?


Aquafix infiltratiesystemen:

Een infiltratievoorziening wordt normaliter voorafgegaan door een blad/slib/zandvanger. Deze beschermd het systeem tegen dichtslibben van binnenuit. Echter er kan altijd een restuitstoot blijven welke toch door stroomt het systeem in en welke in de loop van de jaren alsnog voor een sliblaag zorgt, waardoor na enkele jaren het systeem toch kan dicht slibben. Veel infiltratie voorzieningen zijn dusdanig opgebouwd, dat deze na enkele jaren niet geheel gereinigd kunnen worden en ook niet geheel inspecteerbaar zijn. Aquafix heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van infiltratie en bied u een compleet pakket infiltratievoorzieningen aan. Systemen welke prijstechnisch gunstig zijn tot de absolute top producten uit dit segment.


Aquafix levert een compleet programma om uw infiltratieproject succesvol te maken:

• Infiltratie straatkolken (in de materialen beton, PVC en PP).
• Infiltratie trottoirkolken (in de materialen beton, PVC en PP).
• Afvoergoten (polyesterbeton, glasvezelversterkt beton, prefab beton, kunststof (PP/PE).
• Infiltratie pompputten.
• Buffersystemen.
• Infiltratie putten.
• Inspectie / Controleputten.
• Bladvangers, zandvangers & slibvangers.
• Zakputten / sterfputten.
• Olie-/benzineafscheiders.
• Coalescentieafscheiders.
• Lamellenafscheiders.

Nog meer informatie & foto's ? klik hier.