Septic / IBA's

Individuele Behandeling Afvalwater

Wat is een Septictank of een IBA?

Een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater zuivert.

Er bestaan verschillende soorten IBA systemen, maar hebben alle als gemeenschappelijk kenmerk dat ze huishoudelijk afvalwater (grijswater) kleinschalig zuiveren. Huishoudelijk afvalwater bevat organisch materiaal, zwevende stoffen en nutriënten zoals ammonium en fosfaat. Een Aquafix IBA is ontworpen om zo veel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen dat anders bij afbraak opgeloste zuurstof uit het afvalwater zou onttrekken.

Een IBA verwijdert ook zwevende stoffen, maar biedt geen garantie voor het verwijderen van ammonium. De verwijdering van ammonium en andere vormen van stikstof is afhankelijk van de temperatuur, waardoor de zuiveringsefficiëntie van een IBA varieert per seizoen. Een IBA maakt onder andere gebruik van opgeloste zuurstof om het afvalwater te zuiveren.

Septic tank

In tegenstelling tot de meer gevorderde IBA, die ontworpen is al het alle huishoudelijk afvalwater te behandelen, is een septische put ontworpen voor de behandeling van sanitair afvalwater (zwartwater). Een septische put verwijdert hoofdzakelijk zwevende stoffen en maakt deze vaste stoffen vloeibaarder. Hoewel een septische put ook het water van één gezin of gebouw zuivert, is de zuivering minder doorgedreven en zijn er geen zuiveringsprocessen die gebruik maken van in het water opgeloste zuurstof. Men rekent een septische put daarom niet altijd tot de IBA's.

Uitvoeringen

Een Aquafix IBA systeem bestaat uit een tank met meerdere compartimenten. In het eerste compartiment treedt bezinking op van het van zand, vast organisch en andere zwevende materialen. In een tweede compartiment voorziet men beluchting om zuurstof in het water te brengen. Er wordt een biofilm gevormd op een dragermateriaal zoals geweven metaaldraad. Autotrofebacteriën als Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrospira en Nitrobacter in de biofilm zetten ammonium uiteindelijk om in CO₂, water en nitraat. In een laatste compartiment laat men het in de IBA gevormde biologisch slib bezinken. Deze uitvoering van een IBA bootsen een voorbezinktank, beluchtingstank en nabezinktank van een rioolwaterzuiveringsinstallatie na.

Zorgplicht

In Nederland waren er in 2008 nog 65.000 personen niet aangesloten op een riool dat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie leidt.[ In de Wet milieubeheer staat dat een gemeente verplicht is (de zogenaamde zorgplicht) al het afvalwater in te zamelen dat binnen haar grenzen vrijkomt, tenzij dit niet doelmatig geacht wordt. De doelmatigheid is een subjectief begrip dat door elke provincie bepaald wordt. In grote lijnen komt het er meestal op neer dat als de kosten van aansluiting op de riolering van een of meerdere percelen hoger is dan een bepaald drempelbedrag de gemeente niet verplicht is om riolering aan te leggen. De gemeente kan dan bij de provincie ontheffing van haar zorgplicht aanvragen. Dit betekent dat de eigenaar van een perceel verplicht is het afvalwater ter plaatse te zuiveren conform de geldende lozingenbesluiten.Als de afstand die de eigenaar vanaf zijn huis tot aan het riool moet overbruggen te groot is (meer dan 40 meter) dan vervalt de aansluitplicht. De eigenaar mag echter niet ongezuiverd lozen volgens het Besluit afvalwater huishoudens, hij heeft een lozingverbod. In het Besluit lozing afvalwater huishoudens is aangegeven dat een lozing toch wordt toegestaan als het afvalwater door een "voorziening" wordt geleid, dat is in de meeste gevallen een septictank. Dit is beschreven in een aparte regeling.

Een eigen voorziening voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) is dus niet toegestaan als er een riool binnen 40 meter van het perceel ligt, er moet dan aangesloten worden. De gemeente kan wel besluiten zelf IBA systemen in te zetten in plaats van een riool, dan moet er aangesloten worden op deze gemeentelijke voorziening. (zie Verbrede zorgplicht)

Alle percelen die niet aangesloten zijn op de riolering, zijn sinds 1 januari 2005 verplicht om een werkende voorziening te hebben voor de verwerking van het afvalwater. Op veel plaatsen is dit door gemeente en waterschap ingevuld. Uiteindelijk zullen naar verwachting zo'n 40.000 percelen niet op de riolering aangesloten worden en dus voorzien worden van een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater.

Verbrede zorgplicht

Steeds meer gemeenten passen de verbrede zorgplicht toe. Dit betekent dat de gemeente de IBA als een verlenging van het rioolstelsel ziet en de installatie plaatst, beheert en vervangt gelijk aan conventionele riolering. In de Wet gemeentelijke watertaken zijn IBA's in beginsel gelijkgesteld aan riolering. Om de werkzaamheden te bekostigen, heft de gemeente rioolheffing.

Eén waterschap in Nederland (waterschap Rivierenland) betaalt een deel van het onderhoud aan de IBA's die bij gemeenten in beheer zijn. De gedachte hierachter is dat de IBA in feite een zeer kort rioolstelsel is met direct daaraan gekoppeld een zuiveringsproces. De gebruikers van IBA's betalen de volledige verontreinigingsheffing, terwijl eigenaren van een IBA in bepaalde gevallen korting kunnen krijgen op de verontreinigingsheffing.

Classificatie IBA's

Er zijn vier IBA klassen:
IBA klasse 1 is een septische put welke gebaseerd dient te zijn volgens het lozingenbesluit bodembescherming.
IBA klasse 2 verwijdert met name zwevende stoffen.
IBA klasse 3A verwijdert ook stikstof.
IBA klasse 3B verwijdert daarnaast ook fosfaat en is tevens de hoogste klasse.

Werking IBA's

Een IBA klasse 1 is een bijzondere septische put, met een inhoud van minimaal 6 m³ verdeeld in 3 compartimenten in een verhouding van 2:1:1. Een IBA klasse 2 of 3 kan bestaan uit twee of drie tanks of compartimenten. Te weten, een voorbezinktank waar de zwaardere (niet-organische) delen bezinken, een actief-slibtank met beluchtingsinstallatie, gevolgd door een nabezinktank waar de vaste stoffen en bacterievlokken bezinken. De zuivering vindt in tegenstelling tot een septische put plaats onder aerobe omstandigheden. Bacteriën breken daar het organisch materiaal af.

Het effluent uit een IBA klasse 2 of 3 moet nagenoeg helder zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Aquafix verkoopafdeling.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Nog meer informatie ? https://aquafix.nl/nl/septictank
Of bekijk de modelen en de prijzen online.

___________________________________________________________________________________________