Normen olie- en vetafscheiders aangepast

 

In veel vergunningen van MVO-bedrijven zijn voorschriften opgenomen over het toepassen van olie- en vetafscheiders. Deze voorzieningen voorkomen verstoppingen en andere rioolproblemen, om de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties niet te verstoren en nadelige effecten op het oppervlaktewater te vermijden.

Europese normen
De nationale regels zijn inmiddels vervangen door Europese die zijn omgezet in nieuwe Nederlandse normen. Voor vetafscheiders en slibvangputten is dat NEN-EN 1825-1 en 2, en voor olieafscheiders en slibvangputten geldt NEN-EN 858-1 (met wijzigingsblad A1) en 2. Het betreft integrale overnames van de oorspronkelijke (Engelstalige) EN-norm, aangevuld met een Nederlands voorwoord.

Om een goede werking van olie- en vetafscheiders te garanderen, zijn sinds 1990 normen ontwikkeld en vastgesteld waaraan ze moeten voldoen. De normen hebben betrekking op onder meer het ontwerp (waaronder de dimensionering) en het onderhoud van de afscheiders. Op vetafscheiders en slibvangputten was NEN 7087 van toepassing, voor olieafscheiders en slibvangputten gold NEN 7089 (inclusief tweede correctieblad 1993). In veel vergunningen en in de huidige 8.40-amvb's wordt naar deze normen verwezen.

Capaciteitsberekening gewijzigd!
Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe normen is de wijze waarop de capaciteitsberekening wordt uitgevoerd. Bij vetafscheiders moet bij de capaciteitsberekening worden gecorrigeerd voor hogere lozingstemperaturen en het gebruik van reinigingsmiddelen. Bij olieafscheiders is in de nieuwe norm een onderscheid gemaakt tussen afscheiders die afvalwater, regenwater of lekkages opvangen en behandelen. In de Europese normen zijn verder uiterste data aangegeven voor het omzetten in nationale standaarden en voor het intrekken van 'conflicterende' nationale normen. Vanaf 1 september 2006 moeten alle op de Europese markt verkochte olie- en vetafscheiders voldoen aan de EN-normen en zijn voorzien van een CE-markering.

Amvb's
De huidige toepassingen komen onder andere voor bij vergunningplichtige bedrijven. In de oude vergunning zal nog vaak worden verwezen naar de oorspronkelijke Nederlandse normen. Bij het opstellen van nieuwe vergunningen of het actualiseren van bestaande vergunningen moet worden uitgegaan van de nieuwe NEN-EN's. Bij aanpassing van de normen voor vergunningplichtige bedrijven dient het bevoegd gezag overgangstermijnen te hanteren, zodat (waar nodig) technieken zoveel mogelijk op natuurlijke momenten kunnen worden vervangen. Bij handhaving van de huidige regels geldt dat zowel het aantoonbaar voldoen aan de oude NEN als aan de nieuwe NEN-EN-normen in de geest van de wetgeving is.

Aantonen
Marktpartijen hebben instrumenten ontwikkeld waarmee een leverancier kan aantonen dat door hem geleverde producten aan vastgelegde eisen of normen voldoen (zoals KOMO-keur en BRL's). Het aanpassen van deze instrumenten in verband met de verandering van de onderliggende normen, is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. De beoordelingsrichtlijnen voor olie- en vetafscheiders zijn in 2005 vastgesteld en gepubliceerd.

                             Publicatiedatum NEN-EN                         Uiterste datum intrekken conflicterende normen
NEN-EN 858-1        juni 2002                  december 2002
NEN-EN 858-2        februari 2003            juli 2003
NEN-EN 858-A1      december 2004         augustus 2006
NEN-EN 1825-1      september 2004        maart 2005
NEN-EN 1825-2      maart 2002               juni 2004

Bron: InfoMil

Terug naar nieuwsoverzicht